HẠT ĐẮNG

Đón đọc nhà thơ Bùi Quang Thanh

 

 
 
 
H¹t ®¾ng
 
 
Mïa l¹c Êy ba chum h¹t gièng
C¶ lµng kh«ng mäc næi mét c©y
MÑ ng¬ ng¸c, nh÷ng m¶nh v­ên b¹c n¾ng
N­íc m¾t r¬i l¹nh ngãn tay gÇy
 
Råi mÑ ch¼ng bao giê bu«n l¹c n÷a
Hai m­¬i n¨m... mÑ ngê c¶ chÝnh m×nh
MÑ ngê c¶ ng­êi th©n thiÕt nhÊt
C«i cót th©n giµ ph¶i gi· nghiÖp m­u sinh
 
Con trë vÒ khi kh«ng cßn mÑ
Cá non t¬ phñ m¸i tãc tr¾ng ngÇn
Ngì m¾t mÑ sau lµn s­¬ng khãi máng
§au ®¸u nh×n, con rèi nh÷ng b­íc ch©n
 
Mïa l¹c Êy chóng con: ba th»ng lÝnh
ChiÕn tr­êng ra, da sèt rÐt x¸m vµng
MÑ ®i bu«n - cho lµ kh«ng l­¬ng thiÖn
Nªn mÊy th»ng th­êng trém l¹c ®em rang
 
Nh÷ng h¹t gièng Êp trong chum sµnh ®á
Phñ l¸ chuèi kh« nu«i gi÷ mÇm ®êi
Nh÷ng h¹t gièng tr¸i tim giµ Êp ñ
Con lçi lÇm ®Ó Èm mèc, mÑ ¬i.
 
ChÕt trong mÑ niÒm tin gieo h¹t gièng
Sèng trong con h¹t ®¾ng ch¼ng ngu«i tµn
Bao mïa l¹c ®êi vÉn d©ng søc sèng
Con cói ®Çu
                           hån tr¾ng mét vµnh tang.
 
                                  H­¬ng S¬n 10-1974
 
                                                   10-1996

 
 
 
 

 

printviewBản in   

ĐĂNG KÝ NHẬN ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhà Thơ - Nhà Báo  Bùi Quang Thanh
413-415 Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh; Số 04 Lý Tự Trọng,Tp.Đà Nẵng
 Website: buiquangthanh.com -email:quangthanhbvpl@gmail.com

quangthanhbvpl@gmail.com

0922441464