Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

ĐÊM PHÁO HOA TRÊN SÔNG SON

16:48, 08/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
bqt

 §ªm ph¸o hoatrªn s«ng Son

;   TÆng c¸c liÖt sÜ TNXP ë Phong Nha - KÎ Bµng

 

 

K×a em! Dßng s«ng Son rùc rì s¾c mµu

Mµu cña cê hoa, thuyÒn bÌ, lÔ héi

Anh như con c¸ m·i b¬i

m¾t em lµ l­ưíi

H·y vít anh lªn trªn tÊt c¶ héi hÌ

 

 

H·y vít anh lªn trªn ®Ønh nói cã hang M©y

§Ó anh nh×n xuèng dßng Son yªu dÊu

Dßng s«ng hiÒn hoµ, ®au thư­¬ng, nhuèm m¸u

Mét thêi, mét ®êi, chÞu ®ùng, c« ®¬n.

 

 

Bom ®Þch gµo t×m con phµ Xu©n S¬n

Ph¸o s¸ng chËp chên ®Ìo Pu La NhÝch

NgÇm Ta Lª ¸o tr¾ng em lµm ®Ých

Cua ch÷ A v« l¨ng trÑo tay vÇn

VÕt thư¬ng chư­a kh« ®· trèn hang B¶y tÇng

Bëi tiÕng T¸m C« kªu gµo thóc giôc

Phong Nha ¬i! Hang ®éng nµo chøa ®ư­îc

Mét thêi, mét ®êi chÞu ®ùng ®au thư­¬ng?

 

 

 

 

 

 

Sao em kh«ng mÆc qu©n phôc mïa ®«ng

Tha th­ưít qu¸ bé ¸o dµi lÔ héi

Cã l¹nh kh«ng em? S«ng chiÒu giã nói

Mµ m¸ hưêng như­ löa ®á, cê bay

 

 

MÒm l¹i råi ­ nh÷ng bµn tay

BÈy xµ beng s¹t tõng thí nói

B¨m mÊy n¨m råi lµm sao quªn næi...

Anh vÉn ng©y ng« như­ con c¸ s«ng nµy

C¸i ®ªm trêi vÇn vò mư­a, m©y

§­ưêng ®· th«ng em trÌo lªn cöa l¸i

Nô h«n véi vµng, giät m­ưa h«i hæi

Em thÇm th×: "Mau trë l¹i Phong Nha!"

 

 

K×a em! K×a em! K×a em... ph¸o hoa

Vót tõ bê s«ng vót lªn ®Ønh nói

Trêi Phong Nha - KÎ Bµng cao vêi vîi

Em lÉn vµo ®©u? Trêi thiªng, nói thiªng nµy.

 

 

 

Em lÉn vµo ®©u sau xanh mư­ít rõng c©y

Sau ®éng th¼m hang s©u huyÒn ¶o

Sau nh÷ng cê, xe, mÆt ngư­êi, s¾c ¸o

¤i lung linh! Em cao vót tưîng ®µi...

Từ khóa: Thơ BQT