Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

HÒN NGỌC VIỆT

10:18, 17/03/2021bqtTác phẩm báo chí
(0 Đánh giá)
Ghi chép của Bùi Quang Thanh

      Hßn ngäc ViÖt

             Ghi chép của Bùi Quang Thanh*

     Mçi lÇn có dp vÒ Nha Trang, t«i víi chiÕc m¸y ¶nh trªn tay thư­êng cuèc bé tµ tµ trªn bê biÓn biÕc, ng¾m tr¨m ngµn du kh¸ch tø phư­¬ng say mª n« ®ïa ngôp lÆn trong m¸t mÎ tinh kh«i. Thi tho¶ng b¹n bÌ, ®ång h­ư¬ng còng ®·i t«i mét chÇu ca n« hoÆc tµu nhá du ngo¹n trªn mÆt biÓn, ®Õn c¸c ®¶o ven bê  vµ nh÷ng vïng du lÞch võa më ®Ó chôp ¶nh và thưởng ngoạn. BiÓn trêi Nha Trang như­ chèn thÇn tiªn n¬i h¹ giíi, s¸ng bõng, Êm ¸p, nhén nhÞp, long lanh... Råi mét buæi chiÒu khi hoµng h«n hång nh¹t võa phñ lªn b·i biÓn, t«i chợt hÊp h¸y ®«i m¾t nh×n ®¾m m·i vÒ mét miÒn s¸ng như vừa tråi lªn trªn biÓn tÝm víi dßng ch÷ b»ng ¸nh s¸ng “VINPEARL". Nhµ v¨n, b¸c sÜ Phan Cao To¹i  mét ng­ưêi đồng hương cã nhiÒu n¨m g¾n bã víi Nha Trang b¶o: “§ã lµ Hßn Tre, mét l¸ ch¾n sãng cho vÞnh biÓn Nha Trang, b©y giê lµ khu du lÞch sinh th¸i mµ nhiÒu ngư­êi vÝ lµ hßn ngäc. Vinpearlland, tiÕng Anh lµ Hßn Ngäc ViÖt”. Phan Cao To¹i còng chØ cho t«i c«ng tr×nh c¸p treo ®ang dë dang nèi Hßn Tre víi thµnh phè. Anh b¶o chiÕc cÇu nµy sÏ lµ ®iÓm nhÊn cña du lÞch Nha Trang bëi lµ c«ng tr×nh c¸p treo dµi nhÊt thÕ giíi tÝnh cho tíi b©y giê. Ng¾m nh×n hßn ®¶o như mét viªn ngäc bÝch rùc rì trong ®ªm, t«i gËt gï th¸n phôc về ý t­ưëng bøt ph¸ cña nh÷ng ngư­êi ®· lµm rùc rì thªm c¶nh quan vÞnh biÓn cã tÇm cì thÕ giíi nµy.

Sau này, nhê nhiÒu sù kiÖn liªn tiÕp diÔn ra trªn hßn ®¶o Ngäc Êy mµ tôi cã dÞp kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu kú diÖu ®ang ®Õn víi hßn ®¶o lµ niÒm tù hµo cña biÓn miÒn Trung, còng ®ang lµ bưíc ®ét ph¸ trư­íc thÒm më cöa héi nhËp ®Ó nhËn bao lêi khen, chª, ®¸nh gi¸.

   Xuèng c¶ng Phó Qóy, qua “ga” c¸p treo ®Ó tr­ưît qua 3,32 km biÓn ë ®é cao gÇn 60 mÐt, ngåi trong cabin bng kÝnh trong suèt, t«i như­ cã thªm ®«i c¸nh ®Ó bay trªn biÓn Kh¸nh Hßa, tháa thÝch phãng m¾t, “phãng m¸y” vÒ mäi phÝa ®Ó mµ chiªm ngưìng, mµ ghi nhËn. MÆc dï ®Ó ra Vinpearl, nhµ ®Çu tư­ ®· bè trÝ mét hÖ thèng vËn t¶i ®­ưêng thñy kh¸ hïng hËu vµ ®a dng: 5 tàu cao tc, mi tàu ch 24 ng­êi, thi gian 7 phút/chuyÕn; 1 tàu cánh ngầm sức ch 140 khách; 3 phà cao tốc mỗi phà chở được từ 300 đến 370 khách /chuyến, mỗi chuyến 20 - 25phút; 4 xà lan chở ô tô, 20 ca nô - taxi cao tốc...nh­ng con ®ư­êng “hµng kh«ng tÜnh lÆng” nµy thËt lµ tuyÖt diÖu, nã gióp cho ta quan s¸t vÞnh Nha Trang tõ trêi cao xuèng, võa kho¸ng ®¹t võa râ rµng. ChØ ch­ưa ®Õn chôc phót ®ång hå lµ du kh¸ch ®· ®Æt ch©n lªn khu vui ch¬i ngoµi trêi víi nh÷ng trò chơi “cảm giác mạnh” như đu quay, nhào lộn, tàu tốc độ cao ChÝnh khu vui ch¬i n¸o nhiÖt nµy t¹o cho ngưêi ta cm gi¸c gÇn gòi, tù nhiªn vµ h¸o høc khi ®Æt ch©n lªn Hßn Tre h«m nay.

  T«i tõng ®­ưîc nghe, ngµy tr­ưíc Hßn Tre dï ë gÇn ®Êt liÒn vÉn lµ mét n¬i heo hót vµ ®iÖu kiÖn sèng kh¾c nghiÖt nhÊt trong c¸c ®¶o ë vnh Nha Trang. C©y cèi Ýt, cá gai gi¨ng ®Çy bÒ mÆt ®¶o. Thø cá cã l¸ cøng, dµi vµ nhän ho¾t cã thÓ ®©m thñng c¸c lo¹i ¸o quÇn, chäc thñng da ng­ưêi.  Chñ nh©n cña Hßn Tre thêi ®ã lµ kiÕn mßng ®á, mét loµi kiÕn hung d÷ thèng trÞ. Cã lÏ v× vËy mµ cư­ d©n rÊt Ýt sèng ë ®©y. Ven Hßn Tre lóp xóp nh÷ng nÊm mé cña nh÷ng ngư­ d©n ®i biÓn xÊu sè bÞ biÓn c¶ lÊy ®i sù sèng như­ng may m¾n thi thÓ tr«i d¹t vÒ hoÆc ®­ưîc b¹n chµi t×m vít. Còng v× cá gai vµ kiÕn ®á mµ nh÷ng ®¬n vÞ lÝnh Mü - ngôy ®ãng qu©n trªn ®¶o ng¹i sôc s¹o, tuÇn tiÔu, canh g¸c. C¸c chiÕn sÜ ®Æc c«ng nưíc vµ biÖt ®éng Qu©n gi¶i phãng ®· chän ®©y lµm chç ®øng ch©n ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®¸nh ph¸ c¸c môc tiªu cña ®Þch trong thµnh phè vµ vïng vÞnh ®¶o. Thêi gian sau nµy, mét sè ng­ư d©n lÊy ven ®¶o lµm n¬i g¨m bÌ c¸ lång råi mét vµi doanh nghiÖp tư­ nh©n ®Õn khai th¸c du lÞch nhá lÎ. MÊy chôc n¨m sau gi¶i phãng hßn ®¶o nµy vÉn như mét hßn cuéi kh« kh«ng khèc ch­ưa cã gi¸ trÞ kinh tÕ g× lín trong ®êi sèng khu vùc. Hßn Tre chØ thùc sù chuyÓn m×nh khi Vinpearl ®Çu t­ư vµo ®©y 400 t (2004) vµ ®Õn nay (2008) gÇn 2.000 t ®ång ®Ó kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch sinh th¸i vµ c¸c trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ, thư­¬ng m¹i...

 Kh«ng cã vÎ ®Ñp tù nhiªn vµ thñy sinh, l©m sinh phong phó nh­ Hßn T»m, Hßn Mun, ®¶o KhØ, ®¶o YÕn ... vµ nhiÒu hßn ®¶o, côm ®¶o kh¸c trong vÞnh Nha Trang nh­ưng Hßn Tre cã lîi thÕ vÒ cự li gÇn vµ vÞ trÝ cã thÓ “b¾t m¾t” ng­ưêi ta khi ®øng bÊt cø ®©u trªn bê biÓn Nha Trang. Cã lÏ ­uư thÕ ®ã ®· gîi nªn ý t­ưëng chinh phôc Hßn Tre ®Ó biÕn thµnh Hßn Ngäc biÕt ®Î ra vµng. Nh÷ng con m¾t tinh ®êi cña mét sè nhµ doanh nghiÖp trÎ tõng l¨n lén tËn Liªn bang Nga vµ Ucraina ®· nhËn ra c¸i “má” ®ã. Với sù  tù tin, lßng dòng c¶m vµ ý chÝ nung nÊu làm giàu, gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®· gióp hä ®Æt vÊn ®Ò mét c¸ch thuyÕt phôc vµ ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ñng hé. Sau khi lo cho nh÷ng cư­ d©n thưa thít sèng trªn ®¶o vµo bê, cã ®Êt, cã nhµ, cã cuéc sèng æn ®Þnh, hä b¾t tay chinh phôc Hßn Tre b»ng ®ång tiÒn ch¾t chiu tõ nh÷ng ph­ư¬ng trêi xa x¨m vÒ lãt æ ®Î trøng ngay trªn ®Êt MÑ th©n yªu. ChØ vµi n¨m kÓ tõ khi manh nha, nhiÒu c«ng tr×nh, dù ¸n ®· nhanh chãng hoµn thµnh ®i vµo ho¹t ®éng. Bé m¸y qu¶n lý còng ®­ưîc hoµn thiÖn.

   LÇn t«i ra Hßn Tre vµ ë “kü” nhÊt lµ theo lêi mêi cña Ban tæ chøc cuéc thi "Hoa hËu thÕ giíi ng­ưêi ViÖt". §ãn vµ hưíng dÉn t«i lªn ®¶o lµ nh÷ng c¸n bé cña Trung t©m TruyÒn th«ng - TËp ®oµn Technocom - cha ®Î cña C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch & Thư­¬ng m¹i Vinpearl. Hä ®ãn t«i vµ nhiÒu ®ång nghiÖp n÷a b»ng t×nh c¶m “ng­ưêi nhµ”, còng b»ng phong c¸ch cña c¸c nhµ kinh doanh du lÞch ë mét “®¼ng cÊp” cao, t­ư¬ng xøng víi th­ư¬ng hiÖu “n¨m sao”  cña kh¸ch s¹n Sofitel Vinpearl næi tiÕng nµy.

   Kh¸ch s¹n Sofitel Vinpearl bao gm hai khu nhµ nghØ cao cÊp gần 750 phòng, có 2 bể bơi, trong đó có 1 bể có diện tích hơn 5000m2, là bể bơi khách sạn hiện đang lớn nhất Đông Nam Á. BiÓn ë ®©y trong s¹ch ®Õn mª ngư­êi. Tõ b·i biÓn víi nh÷ng chiÕc « b»ng th©n dõa, m¸i cä, du kh¸ch n»m ®ßng ®ư­a trªn c¸nh vâng gai mµ ng¾m trêi xanh biÓn biÕc, mµ nh×n nh÷ng con tµu ®an ngang däc vµo léng ra kh¬i.

 C«ng viªn n­ưíc Vinpearl lµ mét khu vui ch¬i gi¶i trÝ cã thÓ tháa m·n cho tÊt c¶ mäi ng­êi. §éc ®¸o, míi l¹ vµ hiÖn ®¹i, toµn bé khu "Vư­ên cæ tÝch". B¾t ®Çu tõ dßng s«ng Lư­êi quanh co l÷ng lê n­ưíc ch¶y víi gÇn mét c©y sè qua bê biÓn x«n xao sãng tr¾ng, qua b·i cá m­ît mµ vµ nh÷ng h×nh thó tư­îng ngưêi... du kh¸ch cø th¶ m×nh tr«i trong tĩnh lÆng. Kia lµ nh÷ng ®ît sãng nh©n t¹o như­ s«i lªn tõ câi th©m u huyÒn bÝ; nä lµ hang Rïng Rîn lµm hót hån nh÷ng kÎ yÕu tim; ®©y lµ nh÷ng ®­ưêng tr­ưît nư­íc tèc ®é cao mµ ®Õn c¶ nh÷ng tay ®ua xe thượng h¹ng lÇn ®Çu trượt thử ch¾c kh«ng tr¸nh khái c¶m gi¸c lo bÞ va vµo...thµnh èng. H·y dòng c¶m lªn c¸c bn, sau nhng có tr­ưît, có va, có l­ưîn ho¶ng hån Êy ai còng thÊy m×nh ®· ®ư­îc “t«i luyÖn” trong thö th¸ch vµ thÊy m×nh cøng r¾n h¬n lªn. 

  Mấy ngày ở đảo, t«i cã dÞp gÆp gì Ngô Ph­ư¬ng Lan từ Thụy Sỹ về - ngư­êi sau ®ã ®o¹t v­ư¬ng miÖn Hoa hËu cña cuéc thi nµy; Hoa hËu ¶nh NguyÔn Cao Thu V©n tõ Mü vÒ, Á hËu 1 Teressa vµ nhiÒu ng­ưêi ®Ñp kh¸c n÷a. BiÓn trêi Nha Trang vµ vÎ ®Ñp hoµn mü cña Hßn Ngäc ViÖt ®· cuèn hót c¸c c«. NguyÔn Cao Thu V©n dµnh hai tiÕng ®ång hå ®i d¹o cïng t«i trªn b·i biÓn vµ ven hå b¬i, gi÷a mét buæi s¸ng n¾ng ®Ñp ®Ó ®­ưîc chôp ¶nh cïng cá c©y hoa l¸ cña ®Êt nưíc quª h­ưng. Thu V©n ®¾m ®uèi víi Hßn Ngäc ViÖt, ®¾m ®uèi Nha Trang ®Õn nçi khi c« b¶o t«i ngay sau ®ªm chung kÕt c« ph¶i vÒ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó bay sang Mü, m¾t c« rơm rớm. §Êt mÑ vµ søc quyến rò cña quª hư­¬ng trong nh÷ng ngµy ®æi míi nµy ®· lµm mÒm lßng ng­ưêi ®Ñp tõ bªn kia b¸n cÇu trë vÒ. Á hËu 1 Teressa th× nhá nhÑ: “ London t«i nghe nhiÒu ng­ưêi nãi ViÖt Nam rÊt ®Ñp. §Õn Nha Trang vµ Hßn Ngäc ViÖt t«i thËt sù h¹nh phóc v× nh÷ng g× t«i thÊy cßn ®Ñp h¬n tưëng tưîng rÊt nhiÒu. Khung c¶nh, biÓn, trêi, khÝ hËu, sù th©n thiÖn cña b¹n bÌ, ®ång bµo... Ai còng ch¨m sãc chóng t«i, nhiÖt t×nh víi chóng t«i.”. RÊt nhiÒu c« g¸i thÝ sinh cã chung mét sù vui thÝch, ®ã lµ ®­ưîc th­ưng thøc nh÷ng mãn ¨n ViÖt Nam do c¸c nh©n viªn kh¸ch s¹n chÕ biÕn. NghÖ thuËt nÊu nư­íng cña c¸c ®Çu bÕp ë c¸c nhµ hµng ngoµi ®¶o ®· lµm hµi lßng thực khách.

   T«i cßn nhí mét lÇn khi pháng vÊn anh Mai Trùc - Phã BÝ th­ư Thư­êng trùc TØnh ñy, Trư­ëng ®oµn ®¹i biÓu Quèc héi Kh¸nh Hßa vÒ tiÒm n¨ng cña tØnh, anh Trùc ®· cëi më r»ng thÕ m¹nh cña Kh¸nh Hßa lµ du lÞch. Víi nh÷ng hßn ®¶o, côm ®¶o, lµng ®¶o bao bäc; víi nh÷ng vÞnh, nh÷ng ®Çm; víi khÝ hËu «n hßa vµ nguån h¶i thñy s¶n ®a d¹ng, phong phó; víi vÞ trÝ đÞa lý thuËn tiÖn c¶ ®ư­êng biÓn, ®­ưêng kh«ng, ®ưêng s¾t, ®­ường bé... Kh¸nh Hßa trong t­ư¬ng lai sÏ lÊy du lÞch sinh th¸i lµm träng t©m ®Ó võa ph¸t triÓn kinh tÕ, võa b¶o vÖ m«i tr­ưêng, võa më cöa héi nhËp. Cßn «ng Lª Xu©n Th©n, Phã Chñ tÞch UBND Kh¸nh Hßa th× qu¶ quyÕt: “Vinpearl xøng ®¸ng ®ưîc chän cho nh÷ng sù kiÖn như­ cuéc thi quy m« vµ ý nghÜa nµy”. Råi «ng cô thÓ thªm r»ng, chØ t¸m th¸ng ®Çu n¨m 2007 ë ®©y ®· tæ chøc 6 cuc thi: "Phô n÷ thÕ kû 21", "TiÕng h¸t TruyÒn h×nh Sao Mai"... vµ sau sù kiÖn "Hoa hËu thÕ giíi ng­ưêi ViÖt" nµy lµ mét phÇn cña cuéc thi "Hoa hËu Tr¸i ®Êt 2007", ch­ư¬ng tr×nh "Nèi vßng tay lín"...

   Theo «ng Lª Kh¾c HiÖp  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Vinpearl, ®Ó cã mét khu du lÞch tÇm cì như­ Hßn Ngäc ViÖt, TËp ®oµn Technocom ®· ®Çu tư gÇn 1.500 tû ®ång víi nhiÒu c«ng tr×nh như­ giao th«ng vËn t¶i, c¶nh quan, kh¸ch s¹n, s©n khÊu, b·i t¾m, c«ng viªn n­ưíc, khu vui ch¬i... Nh­ng ch­ưa hÕt, tõ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ phôc vô cña mÊy n¨m qua, TËp ®oµn ®· quyÕt ®Þnh ®Çu tư­ giai ®o¹n 3 cho Hßn Tre c¸c dù ¸n Khu biÖt thù, S©n golf víi sè vèn gÇn 500 tû ®ång vµ Dù ¸n nµy sÏ hoµn thµnh vµo gi÷a n¨m 2008. Råi mét kh¸ch s¹n “6 sao” ®Çu tiªn cña ViÖt Nam sÏ mäc lªn trªn B·i Sái, vÞ trÝ ®Ñp nhÊt cña Hßn Tre trong nay mai n÷a. Mét “Khu c«ng nghiÖp” kh«ng khãi tư­¬i ®Ñp, hoµnh tr¸ng ®· vµ sÏ hiÖn diÖn trªn biÓn Nha Trang, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh ViÖt Nam, thu vÒ cho c¸c nhµ ®Çu tư­, cho ®Þa phư¬ng, cho ®Êt n­ưíc nh÷ng lîi nhuËn tõ kinh doanh du lÞch vµ thư­¬ng m¹i, më ra nhiÒu høa hÑn trong chiÕn l­ưîc ph¸t triÓn du lÞch biÓn ë Nha Trang vµ miÒn Trung.

GÇn 1 triÖu l­ưît kh¸ch du lÞch ®· ®Õn Hßn Ngäc ViÖt trong n¨m 2007. Ngoµi gi¸ trÞ kinh doanh cho m×nh, Vinpearl ®· gãp phÇn lµm cho kh«ng gian du lÞch, th­ư¬ng m¹i cña Kh¸nh Hßa nãng lªn, tÊp nËp h¬n, khªu gîi h¬n. Sau Gi¶i th­ưëng Sao Vµng §Êt ViÖt cña Trung ­ư¬ng Héi Liªn hiÖp Thanh niªn ViÖt Nam, ®Çu th¸ng 1/2008 Bé C«ng th­ư¬ng ®· tÆng C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch & Th­ư¬ng m¹i Vinpearl gi¶i “Top Tradeservices”- mét gi¶i thư­ëng cã gi¸ trÞ uy tÝn cao dµnh cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lĩnh vùc Th­ư¬ng m¹i - dÞch vô víi c¸c tiªu chÝ: chÊt l­îng, qun lý ®iÒu hµnh, uy tÝn hµng hãa, møc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh nhiÒu n¨m liÒn.

   Hßn Ngäc ViÖt kh«ng chØ tù m×nh táa s¸ng mµ ¸nh s¸ng cña trÝ tuÖ ViÖt, tÊm lßng ViÖt, văn hoá truyền thống Việt còng qua ®ã rùc rì h¬n tr­ưíc ch©n trêi héi nhËp.

                                Mïa xu©n 2008

                                 BQT

*(Bài in số Tết BVPL 2008)