Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

TRƯA HÈ Ở BỂ NGANG

16:17, 08/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
"Ngày mai Ngày mai Ngày...mai..."

 Tr­a hÌ ë "bÓ ngang"

 

 

Nh÷ng dù ¸n cø ñ trong t©m t­ëng

Nh÷ng lêi høa dÔ trë thµnh nhµm ch¸n

Vïng "bÓ ngang" c¸t tr¾ng nao lßng

Vµi con thuyÒn neo ®Ëu gi÷a kh¬i trong

 

 

S¾t ngñ ngh×n n¨m d­íi ch©n th× ®· biÕt

C¶ con sãng còng xanh mµu thÐp

Lµng nh­ l·o ng­ ®¾p l­íi ngñ hê

C¬n kh¸t dong buåm quÉy n¸t giÊc tr­a

 

 

MÑ vÉn mang t¬i, ch©n trÇn lªn chî tØnh

C¸t th¸ng t­ ch¸y ®en mµu thÝnh

Ræ khoai lang n¾ng xÐm hai ®Çu

Lò d¹t[1] kh«ng t×m næi dÊu ch©n tr©u

Hun hót bµn ch©n bèc khãi

 

 

Con sãng ch×m h¸t ru con sãng næi

Ngµy mai

Ngµy mai

Ngµy mai...

 

 

  Th¹ch V¨n 4-1997[1] D¹t: mét loµi chim má dµi th­êng nóp trong vòng ch©n tr©u ®Ó tr¸nh ng­êi, tr¸nh n¾ng.

Từ khóa: Thơ BQT