Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

TRUNG ĐOÀN 9 ĐÁNH CHIẾM ĐỒNG DÙ

15:20, 24/03/2021bqtTác phẩm báo chí
(0 Đánh giá)
Ghi chép (lược sử)

                                            Bïi Quang Thanh

 

          TRUNG ĐOÀN 9
           ĐÁNH CHIẾM ĐỒNG DÙ

                                                Ghi chép

 

     Trong ®éi h×nh hµnh tiÕn cña S­ư ®oµn 320, tr­a ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1975, §oµn 9 - Trung ®oµn mang tªn ngư­êi Anh hïng liÖt sÜ Cï ChÝnh Lan -  ¸p s¸t cø ®iÓm §ång Dï, cø ®iÓm m¹nh nhÊt trªn cöa ngâ miÒn §«ng vµo Sµi Gßn. Víi mét sư­ ®oµn thiÖn chiÕn  - Sư­ ®oµn 25 “Tia chíp nhiÖt ®íi”, niÒm kiªu h·nh cña Qu©n lùc Céng hoµ bÊy nay, ®­ưîc trang bÞ vò khÝ cùc m¹nh - cè thñ trong c«ng sù v÷ng ch¾c, l­ư¬ng thùc, ®¹n d­ưîc c¬ man, l¹i ®ư­îc tªn tưíng khÐt tiÕng ®éc ¸c vµ ma m·nh Lý Tòng B¸ trùc tiÕp chØ huy, §ång Dï như­ mét ph¸o ®µi bÊt kh¶  x©m ph¹m cña bän ngôy qu©n. ChÝnh tªn Lý Tòng B¸ ®· tõng huªng hoang s¸nh §ång Dï nh­ư Cñ Chi ®Êt thÐp cña Qu©n Gi¶i phãng.

    Dï kh«ng thËt vui  khi ®ư­îc giao nhiÖm vô ë mòi thø  yÕu phÝa T©y - Nam cø ®iÓm, Trung doµn trư­ëng NguyÔn Ên vÉn ®éng viªn c¸c c¸n bé d­ưíi quyÒn vµ bé ®éi g¾ng søc lËp c«ng, s½n sµng phèi hîp cïng c¸c ®¬n vÞ b¹n v× chiÕn th¾ng chung cña mÆt trËn. Qu¸ tr­ưa ngµy h«m Êy, 3 tiÓu ®oµn ®ñ cïng 10 ®¹i ®éi ho¶ lùc trùc thuéc Trung ®oµn ®· chiÕm lÜnh xong trËn ®Þa. N»m d­ưới nh÷ng t¸n cao su ®· qu¸ ngµy c¹o mñ vµng óa, cã phÇn lé liÔu, c¸c c«ng sù cña bé ®éi ta ®Òu ®ược x©y dùng, ngôþ trang b»ng th©n, cµnh cao su kh«. ChÝnh sù trèng tr¶i Êy ®· t¹o bÊt ngê cho c¶ Trung ®oµn yªn æn tíi tr­ưíc giê xuÊt kÝch.

    2 giê s¸ng ngµy 29/4, mét lo¹t ph¸o hiÖu bay vót lªn trêi ®ªm. §ã lµ lÖnh næ sóng tiÕn c«ng cña toµn mÆt trËn. §ång Dï ngËp ch×m trong löa ®¹n c¸c cì cña qu©n ta. Mét trËn hiÖp ®ång binh ho¶ lùc kinh hån cña Qu©n Gi¶i phãng b¾n tr¶ thï cho bao n¨m luån rõng l¸ch suèi, bao n¨m ë ®Êt Ðm bïn. §ång Dï rung lªn như­ trong mét trËn ®éng ®Êt cùc m¹nh. Sư ®oµn “Tia chíp nhiÖt ®íi” c©m lÆng chÞu trËn ë nh÷ng phót ban ®Çu, råi lîi dông c«ng sù kiªn cè, lîi dông sù c¨n ke chÝnh x¸c tõng cen ti mÐt trong to¹ ®é löa nµy, nh÷ng lo¹t ph¸o b¾n tr¶ cña ®Þch cµng ngµy cµng d÷ déi. Cuéc ®èi ph¸o kÐo dµi gÇn hÕt ®ªm 28, lóc c¨ng lóc chïng, ®Õn t¶ng s¸ng ngµy 29 th× ho¶ lùc cña ta l¹i ré lªn h¬n lóc nµo hÕt, ¸p ®¶o hoµn toµn ho¶ lùc cña ®Þch. Trong tiÕng gÇm cña tr¸i ph¸, cña tªn löa tÇm gÇn, cña träng liªn vµ cao x¹ ph¸o h¹ nßng b¾n th¼ng, c¸c ph©n ®éi  xe t¨ng ®ư­îc lÖnh xuÊt kÝch. Hµng mÊy chôc chiÕc t¨ng cì lín T56, T76 th¸o èng gi¶m thanh vï ga t¹o ra mét ©m thanh Çm µo ghª rîn như­ cã ngµn v¹n chiÕn xa ®ang xèc tíi khiÕn cho bän giÆc kinh hoµng t­ưëng bÞ nghiÒn vôn dưíi b¸nh xÝch khæng lå. §Õn s¸t c¨n cø §ång Dï, nh÷ng chiÕc xe t¨ng ®Çy uy dòng ®ét ngét rÏ tr¸i. MÖnh lÖnh cña Bé chØ huy chiÕn dÞch: “H·y tiÕn nhanh vµo gi¶i phãng Sµi Gßn. §ång Dï ®· cã Sư­ 320 gi¶i quyÕt”.

   Hai cöa më chÝnh vµo c¨n cø §ång Dï do 2 trung ®oµn bé binh 48 vµ 49 cña F320 ®¶m tr¸ch. Khi bé ®éi µo ¹t xung phong th× gÆp ph¶i søc chèng tr¶ quyÕt liÖt cña qu©n ®Þch trong c«ng sù v÷ng ch¾c. Lý Tòng B¸ rÊt  c¸o, lîi dông xe t¨ng vµ ®¹i ph¸o cña ta kh«ng tham chiÕn n÷a ®· tæ chøc ngay lùc l­ưîng ph¶n xung phong. Trong chèc l¸t 2 trung ®oµn cña Sư­ ®oµn 320 thương vong ®Õn mÊy tr¨m chiÕn sÜ. Hä ph¶i khùng l¹i tr­ưíc ho¶ ®iÓm cña bän “Tia chíp nhiệt ®íi”, sè th­ư¬ng vong cµng lúc cµng t¨ng. §Ó chia löa cïng ®¬n vÞ b¹n, Trung ®oµn tr­ưëng NguyÔn Ên lÖnh cho ho¶ lùc cña Trung ®oµn 9 b¾n ph¸ d÷ déi trËn ®Þa ®Þch, dói ®Çu chóng vµo c«ng sù ®Ó c¸c ®¬n vÞ ë cöa më cã thêi c¬ hµnh sù. Tªn t­ưíng giÆc Lý Tòng B¸ mét mÆt thu qu©n vÒ ngay cø ®iÓm kh«ng ra ë cöa më chÝnh n÷a ®Ó tr¸nh phi ph¸o, mÆt kh¸c ®iÒu ngay mét mòi vu håi ®Ó tËp kÝch sau l­ưng Trung ®oµn 9. Như­ng c¸nh qu©n vu håi bÞt hËu nµy l¹i r¬i vµo bÉy phôc kÝch cña K15 vµ K16 cña §oµn Cï ChÝnh Lan. Trong khi tËp trung ho¶ lùc b¾n phñ ®Çu bän ë trong c¨n cø §ång Dï vµ cho tiÓu ®oµn 18 lÊn tíi sµo huyÖt cña Lý Tòng B¸ th×  §oµn 9 ®· cho 2 tiÓu ®oµn K15 và K16 ®æi hËu qu©n  lµm tiÒn  qu©n ®ãn ®Þch. Vµ gi÷a rõng cao su trôi l¸ cña miÒn §«ng, cuéc r­ưît ®uæi ngo¹n môc nh÷ng tªn lÝnh mang danh “Tia chíp nhiÖt ®íi” cña c¸c chiÕn sÜ §oµn Cï ChÝnh Lan ch¼ng kh¸c g× ngµy xư­a ng­ưêi anh hïng ®¸nh xe t¨ng ®uæi Ph¸p ë đường số 6 Hoµ B×nh. C¸nh qu©n lµm nhiÖm vô “vu håi tËp hËu” cña ®Þch nhanh chãng trë thµnh tµn qu©n vµ chóng hoÆc bÞ nghiÒn n¸t, hoÆc tan r· bëi nhiÒu ®¬n vÞ qu©n ta ®ang võa ®¸nh võa hµnh tiÕn vµo Thµnh phè Sµi Gßn.

  TrËn ®¸nh diÔn ra suèt ngµy 29/4. §Õn chiÒu tèi th× K18 (TiÓu ®oµn 2, E9) cïng c¸c ®¬n vÞ b¹n lµm chñ §ång Dï. 750 tªn ®Þch bÞ tiªu diÖt. toµn bé sè cßn l¹i bÞ b¾t sèng. Lý Tòng B¸ vµ c¬ quan chØ huy cña h¾n ®· lªn trùc th¨ng chuån mÊt Ýt phót tr­ưíc ®ã.
Trong ¸nh hoµng h«n rùc hång võa bu«ng xuèng, c¨n cø §ång Dï "bÊt kh¶ chiÕn b¹i" cña lò giÆc ngËp ngôa x¸c ngụy quân vµ c¸c phư¬ng tiÖn chiÕn tranh, 1300 tªn tï binh ngư­êi ViÖt mÆt tÝm t¸i v× thÊt thÇn, v× khiÕp đảm ®ang chê ®îi sè phËn ®¸nh thuª b¸n nư­íc sÏ ®­ưîc ®Þnh ®o¹t. Chóng ng­ưc nh×n ngưêi sÜ quan Gi¶i phãng quân ®ang ®øng tr«ng gi÷ chóng trªn gß ®Êt cao. §ã lµ NguyÔn V¨n Xin – ngư­êi ®· tõng b¾t sèng tªn lÝnh ®¸nh thuª Th¸i Lan ë cao nguyªn B« L« Ven (Nam Lµo) n¨m 1972. Anh ®øng uy nghiªm, mÆt s¹m ®en khãi sóng, vai kho¸c khÈu AK b¸ng gÊp, h«ng ®eo khÈu sóng ng¾n K54, tay ph¶i cÇm khÈu tiÓu liªn cùc nhanh Mü chiÕn lîi phÈm. TØnh kh« tr­ưc ®¸m giÆc cá như­ng m¾t anh n«n nao liÕc ra phÝa ®¹i lé vÒ Thµnh phè: tõng ®oµn chiÕn xa, ®¹i ph¸o ®ang bá l¹i c¸c anh sau lư­ng ®Ó h­ưíng ®Õn Sµi Gßn. TrËn cuèi cïng ®· ®iÓm. Hai tiÓu ®oµn (K15 vµ K16) cña Trung ®oµn cïng ®¹i qu©n Sư đoàn­ 320 "Quả đấm thép" ®ang thÇn tèc vµo cöa t©y - b¾c ®Ó ®¸nh chiÕm s©n bay T©n S¬n NhÊt vµ Bé Tæng tham m­uư ngôy.  Lµm g× ®©y víi ®¸m tï binh ®· kiÖt quÖ søc chiÕn ®Êu nµy? Kh«ng ®Ó chóng lµ g¸nh nÆng cho ®¬n vÞ ®ang ph¶i lo bao c«ng viÖc dËp dån; chóng còng cã gia ®×nh vî con; chóng ch¼ng cßn hy väng g× vµo c¸i chÕ ®é nguþ quyÒn ®· thèi r÷a…  NguyÔn V¨n Xin dâng d¹c: “TÊt c¶ nghe ®©y! Ta thay mÆt cho Qu©n Gi¶i phãng tha cho tÊt c¶ c¸c ngư­êi. H·y mau trë vÒ víi vî con, t¹ lçi víi mÑ cha, høa víi hä lµ tõ nay ph¶i lµ ng­ưêi l­ư¬ng thiÖn. H·y ®Õn trụ sở chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng ®Þa ph­ư¬ng khai b¸o. Ngµy mai ta tíi Sµi Gßn mµ thÊy ®øa nµo cßn nh¶y d« cÇm sóng Mü hay tranh nhau xuèng tµu, b¸m cµng m¸y bay th× ®õng tr¸ch. Nghe ch­ưa? H·y mau mau rêi khái n¬i nµy. §i! §i ®i…”.

   §¸m tï binh tõ ng¬ ng¸c kh«ng hiÓu, chît nh×n nhau, chît nhËn ra m×nh ®ang cßn sèng, m×nh sÏ cßn ®­ưîc sèng, cã kÎ ®ưîc tha råi mµ cø như­ trêi trång. Ng­ưêi sÜ quan trÎ mØm c­êi, quay gãt ch©n t×m vÒ Së chØ huy Trung ®oµn ®Ó b¸o c¸o.

 

     BQT

(Ghi theo lêi kÓ cña NguyÔn ThÕ §¹t vµ ®ång ®éi)