Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Viết ở chùa Thiên Trù

05:39, 10/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
Với ông hộ pháp
 
Lát nữa ra về lòng vẫn nhớ
Ông ngồi gìn giữ một vườn xuân
Công danh dầu tỏa mờ núi đá
Xin chớ vương vô chốn bụi trần.
 
 
Vịnh sư tử đá
 
Mãnh sư!
; Thèm chi chút khói cay
Đem thân hóa đá cửa chùa này
Non cao rừng thẳm đằng kia ấy
Chỉ một nhún: Vèo...
;  lên Chúa ngay!
 
 2-1993


Từ khóa: Thơ BQT