Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Thơ

GHI Ở NHÀ LƯU NIỆM NGUYỄN DU

GHI Ở NHÀ LƯU NIỆM NGUYỄN DU

"Cái cũ thì hóa đá/ Cái mới chưa ai xây"

DÁNG MẸ

DÁNG MẸ

"Mẹ là người đàn bà đầu tiên trong cổ tích dựng nước non bằng một bọc trứng rồng. Đất nước vững bền tự mấy ngàn năm chưa ai tác nổi dáng hình của Mẹ"